Start
Egzamin

Informacja dla rodziców o egzaminie gimnazjalnym Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
27.02.2017.

Image

Image


 

 
Informacja o egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2016/ 2017 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
27.02.2017.

 


 Image informacja do wydrukowania


1.     Terminarz egzaminu

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w następujących terminach:

·         19 kwietnia 2017 r. (środa) – część humanistyczna:

godz. 900 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – będzie trwał 60 minut, godz. 1100 – egzamin z zakresu języka polskiego – będzie trwał 90 minut,

·         20 kwietnia 2017 r. (czwartek)  – część matematyczno-przyrodnicza:

godz. 900 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) – będzie trwał 60 minut,

godz. 1100 – egzamin z zakresu matematyki – będzie trwał 90 minut,

·         21 kwietnia 2017 r. (piątek) – język obcy nowożytny:

godz. 900 – egzamin na poziomie podstawowym – będzie trwał 60 minut, godz. 1100 – egzamin na poziomie rozszerzonym – będzie trwał 60 minut,

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:

·         1 czerwca 2017 r. (czwartek) – godz. 900 – część humanistyczna,

·         2 czerwca 2017 r. (piątek) – godz. 900 – część matematyczno-przyrodnicza,

·         3 czerwca 2017 r. (poniedziałek) – godz. 900 – język obcy nowożytny.

2.     Charakterystyka egzaminu

Egzamin gimnazjalny kończy trzeci etap edukacji. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń klasy III gimnazjum. Jest to warunek ukończenia szkoły. Uzyskane przez uczniów wyniki nie mają wpływu na promocję, ale mają ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wynik egzaminu nie jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły, nie ma on też wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem.

Dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie, bądź przerwali go, wyznaczony jest w czerwcu dodatkowy termin.

3.     Wymagania egzaminacyjne

Egzamin jest pisemny i trzyczęściowy. Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Część I - humanistyczna – trwa 150 minut – obejmuje umiejętności i wiadomości z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. W tej części wydzielono zadania dotyczące języka polskiego oraz zadania historyczno – społeczne.

Część II – matematyczno - przyrodnicza - trwa 150 minut – obejmuje umiejętności i wiadomości z zakresu: biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. W tej części wydzielono zadania matematyczne oraz zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Część III - językowa - obejmuje umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (w naszej szkole jest to język angielski lub niemiecki/francuski – do wyboru). Ta część egzaminu jest zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym, każda część po 60 minut.

Rodzice uczniów zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji wskazującej język obcy,  z którego uczeń będzie zdawał trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Deklarację należy złożyć  nie później niż do 30 września 2016 r.

Rodzice uczniów nie później niż do 19 stycznia 2017 r. składają dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego pierwotnie w deklaracji na inny język, którego uczeń uczy się w szkole jako obowiązkowy, lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, jeśli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe. W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad lub laureatów konkursów z języka obcego o zasięgu


wojewódzkim lub ponadwojewódzkim pisemne informacje o wyżej wymienionych zmianach należy złożyć nie później niż do 31 marca 2017 r.

Część językowa egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla każdego ucznia. Jeśli zostanie wybrany język angielski, to wtedy również obowiązkowa jest część rozszerzona tego egzaminu. Uczeń, który wybierze na egzaminie język niemiecki lub francuski, obowiązkowo zdaje część podstawową egzaminu i będzie mógł również przystąpić do części rozszerzonej tego egzaminu, jeśli w deklaracji wyboru języka zostanie wpisana odpowiednia informacja.

W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych bierze się pod uwagę punkty z języka obcego tylko na poziomie podstawowym (niezależnie od wybranego języka).

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka  obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie  rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:

       informatorze o egzaminie gimnazjalnym

        przykładowych arkuszach egzaminacyjnych

        arkuszach z lat ubiegłych

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą wyrażane w skali procentowej i centylowej dla zadań z zakresu:

·         języka polskiego,

·         historii i wiedzy o społeczeństwie,

·         matematyki,

·         przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii,

·         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

·         języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń do tego egzaminu przystąpił.

4.     Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

O sposobach dostosowania egzaminu gimnazjalnego mówi Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 (www.cke.edu.pl lub www.oke.gdansk.pl lub na stronie internetowej szkoły – po lewej stronie w zakładce Egzamin gimnazjalny).

1.     Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych  do ich niepełnosprawności  na  podstawie orzeczenia o    potrzebie

 kształcenia specjalnego.

2.    Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  na   podstawie

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.   Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.

4.    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o


stanie  zdrowia  wydanego  przez  lekarza  –  zaświadczenie  powinno  być  dostarczone   do

15 października 2016 r., w przypadku losowym później, niezwłocznie po uzyskaniu go.

5.   Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w  warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, którą należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016 roku.

6.    Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 byli objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Za      dostosowanie        warunków      i     form       przeprowadzania         egzaminu       gimnazjalnego         jest odpowiedzialny dyrektor szkoły.

Dostosowanie warunków egzaminu polega między innymi na:

·         zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

·         zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

·         wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

·         odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego

·         ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

·         zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

Do 18 listopada 2016 r. dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice ucznia składają pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, ale nie później niż do 23 listopada 2016 roku.

Egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:

a)   korzystanie z urządzeń technicznych,

b)     korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego,

c)     udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu lub/i pisaniu.

Dostosowanie warunków w przypadku pracy z arkuszem standardowym wiąże się przede wszystkim z przedłużeniem czasu pracy:

·         z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego

na poziomie podstawowym – nie więcej niż o 20 minut każdy

·         z języka polskiego, z matematyki – nie więcej niż o 45 minut każdy

·         z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie więcej niż o 30 minut.


Czas pracy z arkuszem dostosowanym do rodzaju niepełnosprawności zostanie wydrukowany na stronie tytułowej arkusza i uwzględnia on stosowne przedłużenie.

Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu albo pisaniu i czytaniu, przebieg egzaminu gimnazjalnego musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część zestawu egzaminacyjnego.

W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.

5.     Zwolnienia z egzaminu

 Laureaci ostatniego stopnia konkursów (obejmujących zakresem przedmiot egzaminacyjny) organizowanych przez Kuratorium Oświaty zwolnieni są z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.

Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego może nastąpić w szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych. Wtedy dyrektor gimnazjum przekazuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Jako szczególne przypadki zdrowotne należy traktować przypadki, o których orzeka lekarz specjalista (np. psychiatra, neurolog, kardiolog, hematolog, onkolog) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich przy rekomendowaniu dla uczniów indywidualnego nauczania. Podstawą do zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stanowią: wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły i orzeczenie lekarskie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika, że uczestnictwo ucznia w egzaminie gimnazjalnym jest sytuacją mogącą pogorszyć stan zdrowia ucznia.

 Szczególnymi przypadkami losowymi są nagłe zdarzenia lub wypadki powodujące niemożności uczestniczenia w egzaminie gimnazjalnym w pierwszym lub/i w drugim terminie. Podstawę zwolnienia ucznia stanowią: wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, a w szczególnych sytuacjach wychowawcy klasy oraz kopia dokumentu lub poświadczony przez dyrektora szkoły  opis zaistnienia takiego przypadku.

Uczeń z orzeczeniem poradni o upośledzeniu w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły powinien przesłać wnioski i orzeczenia/opinie dotyczące uczniów swojej szkoły niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów od rodziców. Dyrektor OKE pisemnie powiadamia o swojej decyzji zainteresowanego dyrektora szkoły w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

 W przypadku, gdy uczeń nie jest zwolniony i nie przystąpi do egzaminu, powtarza ostatnią

 klasę gimnazjum.

6.     Przerwanie lub unieważnienie egzaminu gimnazjalnego

Zdającemu można przerwać egzamin gimnazjalny i unieważnić jego pracę w przypadku:

-          stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

-          wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,

-          zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

 Dyrektor OKE w Gdańsku ma możliwość unieważnienia egzaminu na podstawie wniosku

 egzaminatora oceniającego prace jeśli ten stwierdzi niesamodzielność pracy zdających.


Uczeń, któremu przerwano egzamin gimnazjalny lub unieważniono go, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych, lub go przerwali.

7.     Organizacja egzaminu

W czasie egzaminu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej  zgodnie  z  przygotowaną  listą  i  losują  miejsce.  Uczeń powinien mieć ze sobą

 legitymację szkolną oraz przybory do pisania. Uczniowie mogą używać tylko długopisu lub pióra w kolorze czarnym. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

W czasie egzaminu nie można mieć dodatkowych kartek (nie ma brudnopisów). Wszelkie zapisy (nawet pomocnicze) można wykonywać tylko na arkuszach egzaminacyjnych.

 Uczniowie, którzy dostarczą orzeczenie lekarskie w czasie egzaminu, mogą wziąć leki.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor oke zamierza unieważnić dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu. Wniosek składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu egzaminu.

Uczeń może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich zdających w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zostaną przekazane do szkół 16 czerwca 2017 r. Zaświadczenia te uczniowie otrzymają 23 czerwca 2017 r.