Komunikat dyrektora szkoły w sprawie strajku pracowników oświaty
Autor: Małgorzata Wdowczyk   
05.04.2019.

 

 
KOMUNIKAT
DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 05.04.2019 r.

 

Szanowni Rodzice,

pragnę poinformować, że toczy się spór zbiorowy pomiędzy pracownikami oświaty, reprezentowanymi przez oświatowe Związki Zawodowe, a pracodawcami, czego podstawę stanowi brak uzgodnień z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

            Z przeprowadzonego referendum wynika, że 75,6 % pracowników naszej szkoły opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku, jednak podjęcie konkretnych działań od 8 kwietnia 2019 r. będzie związane z indywidualnymi decyzjami pracowników oraz działaniami Związków Zawodowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

            W przypadku braku porozumienia nastąpi zagrożenie ogłoszenia strajku, o czym Państwa informuję.  Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika. W chwili obecnej nie jestem w stanie wskazać ile osób weźmie udział w strajku, a brak wymaganej liczby pracowników będzie miał znaczący wpływ na zapewnienie właściwej organizacji pracy szkoły -  również ze względu na brak możliwości udzielenia zastępstw doraźnych.

            Uprzejmie proszę Państwa o wyrozumiałość. Pragnę nadmienić, że  w dniach strajku dzieciom, które przyjdą do szkoły, zapewnimy zajęcia opiekuńcze. W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa na bieżąco informować.

            Z wyrazami szacunku

 

Dyrektor szkoły
 Małgorzata Wdowczyk

 

 


Dodatkowa informacja  Związków Zawodowych:

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk.

 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak $ 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przystuguje,

jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewni dziecku opiekę.