Konkurs plastyczny -"Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030"
Autor: Zespół ORE   
15.09.2015.
"Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030" 
 
Image 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym. Prace mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień, wpisujących się w tematykę Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju: Zmiany klimatu, Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, Godna praca. 

Konkurs jest wspólnym działaniem Grupy Wyszehradzkiej  V4 (Słowacja, Czechy, Węgry, Polska) realizowanym w Europejskim Roku na rzecz Rozwoju pod hasłem „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.W Polsce odbywa się w ramach projektu nr 519/2015 „Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat II”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku.

Cele konkursu

(wynikające z celów ERR i edukacji globalnej w podstawie programowej):

podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat obecnego kierunku unijnej polityki rozwoju;

podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;

podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć, dotykających kobiety i dziewczęta w różnych regionach, w szczególności w zakresie dostępu do kształcenia, miejsc pracy i systemów opieki zdrowotnej, a także o innych nadużyciach;

wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;

wyzwalanie w uczniach i uczennicach aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy i umiejętności;

kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie; promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej 

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, centralnym

Harmonogram konkursu

do 10.09.2015 - ogłoszenie konkursu

do 28.09.2015 - zakończenie etapu szkolnego, zgłoszenie prac konkursowych do poziomu regionalnego (wojewódzkiego)

do 05.10.2015 - zakończenie etapu regionalnego, zgłoszenie prac konkursowych do poziomu ogólnokrajowego (centralnego)

10.2015 - ogłoszenie listy laureatów etapu centralnego i przekazanie zwycięskich prac na wystawę organizowaną w Bratysławie 14.10., podczas Dnia Rozwoju 2015.

X-XI. 2015 - wystawy zwycięskich prac (szkoła, środowisko lokalne, regiony, w Tygodniu Edukacji Globalnej) wręczenie nagród, wizyta studyjna

12.2015 - konferencja podsumowująca projekt „Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat” w ORE, podczas której zaprezentowane zostaną prace laureatów (finalistów).

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich na adres email: grazyna.kurowska@ore.edu.pl 

 strona internetowa z pełnym regulaminem:
http://www.ore.edu.pl/attachments/article/6372/Regulamin%20Konkurs%20ERR_edukacja%20globalna.pdf